Skip to content

uio.IOBase

所属パッケージ

定数

__bases__

uio.IOBase.__bases__ = tuple((<class 'object'>,))

__name__

uio.IOBase.__name__ = str('IOBase')