Skip to content

io.IOBase

所属パッケージ

定数

__bases__

io.IOBase.__bases__ = tuple((<class 'object'>,))

__name__

io.IOBase.__name__ = str('IOBase')