Skip to content

io.FileIO

所属パッケージ

関数

__del__

io.FileIO.__del__()

__enter__

io.FileIO.__enter__()

__exit__

io.FileIO.__exit__()

close

io.FileIO.close()

flush

io.FileIO.flush()

read

io.FileIO.read()

readinto

io.FileIO.readinto()

readline

io.FileIO.readline()

readlines

io.FileIO.readlines()

seek

io.FileIO.seek()

tell

io.FileIO.tell()

write

io.FileIO.write()

定数

__bases__

io.FileIO.__bases__ = tuple((<class 'object'>,))

__name__

io.FileIO.__name__ = str('FileIO')