Skip to content

_dac.Dac

所属パッケージ

関数

__init__

_dac.Dac.__init__()

_available

_dac.Dac._available()

deinit

_dac.Dac.deinit()

setVoltage

_dac.Dac.setVoltage()

writeData

_dac.Dac.writeData()

定数

WRITE

_dac.Dac.WRITE = int(64)

WRITE_EEPROM

_dac.Dac.WRITE_EEPROM = int(96)

__bases__

_dac.Dac.__bases__ = tuple((<class 'object'>,))

__module__

_dac.Dac.__module__ = str('units._dac')

__name__

_dac.Dac.__name__ = str('Dac')

__qualname__

_dac.Dac.__qualname__ = str('Dac')

portMethod

_dac.Dac.portMethod = int(255)